Lina Balsë


Sveiki ir dëkui, kad uþsukote á mano parduotuvëlæ.

Eteriniais aliejais domëjausi ir savo gyvenime bei darbe naudojau seniai, taèiau atradus Young Living produkcijà mano pomëgis skaniems aromatams perëjo á visai kità lygá, nes šie gryni, terapinës kokybës aliejai leidþia pasiekti nuostabiø rezultatø fiziniame, protiniame, emociniame ir dvasiniame lygmenyje.

Eterinius aliejus naudoju:

- Savo ir šeimos sveikatos stiprinimui - sûnelio kosuliui gydyti, galvos skausmui numalšinti

- Atsipalaidavimui po darbo dienos pasidarau aromaterapinæ vonià

- Darbui su savo emocijomis, vidinei harmonijai atkurti

- Savo darbe su Taro kortomis intuicijai stiprinti

- Èakrø valymui, energetiniø blokø išlaisvinimui

Smagiausia patirtis su Young Living eteriniais aliejais yra sumaþintas vyro knarkima.

 


Lina Balsë


Nepriklausoma Young Living Atstovë
Narës Nr.: 3470205
Email: info@gyvybesenergija.lt